fredag 7 maj 2021

 

Klimatneutral biomassa

Motion till Socialdemokratiska arbetarepartiets partikongress 2021

Klimatneutral biomassa

Många i dag fossilberoende verksamheter gör anspråk på biomassa från jord- och skogsbruk. Därifrån används idag 100 TWh biomassa per år för energiändamål. Naturvårdsverket menar att det år 2050 årligen kan finnas ytterligare 80 TWh.

När biomassa bränns släpps koldioxid ut. Den tas upp av ny skog, men det tar lång tid. Genom användning av effektiva lövträd kan utsläppt koldioxid bindas inom 5 år. Plantering av effektiva träd på två procent av vår skogs- och jordbruksmark (650 000 hektar) kan ge 30 TWh bioenergi per år.

Motsättningar kan finnas mellan odling av träd, öppna landskap och biologisk mångfald. Plantering av lövträd på tidigare granåker, i slättbygder, utmed vattendrag och på överblivna ytor spridda i landskapet ökar dock mångfalden.

Professor L Christersson, Sveriges lantbruksuniversitet, anger att förädlade sorter av pil och poppel och nya metoder för plantering, kan producera upp till 50 procent mer än tidigare – upp till 20 ton torr ved per hektar och år. Ett ton torr ved ger 4,5 MWh (efter 15–20 procent förlust i kedjan skörd till industri). Pil skördas efter 3–5 år och energipoppel efter 5 år.

Areal finns för plantering. Enligt Jordbruksverket Rapport 2008:30 finns en halv miljon hektar åker- och betesmark som inte brukas aktivt och minst 250 000 hektar övrig obrukad gräs- eller buskmark. Jordbruksmark med gran kan efter avverkning med fördel planteras med lövträd. Skyddszoner intill vattendrag är utmärkta för pil och poppel. Det hindrar även läckage av näring och bidrar till mångfald.

Hinder för plantering av effektiva lövträd är bland annat brist på kunnande, arbetskraft och plantor samt att lövträd är föda för vilt. Ett påtagligt hinder är att lämplig mark ofta består av små spridda ytor med olika ägare. För lönsam odling på dessa ytor behövs samarbete mellan markägare och med samhället. Det kan handla om att inventera, miljöpröva, efterfråga plantor, markbereda, plantera, skörda och transportera till industri. Markägaren behöver också råd om trädslag, lämplig mark, omloppstider, skötsel, föryngring och producerade volymer samt om kostnader och intäkter.

Regeringen fick 2019 i uppdrag av riksdagen att göra en bioekonomisk strategi tillsammans med de gröna näringarna. Syftet är att skapa klimat-, miljö- och social nytta. Biomassa från träd som effektivt binder koldioxid är klimatneutrala inom 5 år. Kedjan från odling till användning bidrar till mångbruk av jord- och skogsmark och ger arbete och hållbar tillväxt runt om i landet.

Mot denna bakgrund är våra yrkanden

 • att Socialdemokraterna verkar för att ge lämpliga organ fortsatt uppdrag att stimulera odling och användning av effektiva lövträd,
 • att Socialdemokraterna verkar för att underlätta för ägare av små ytor att odla lövträd som effektivt binder koldioxid,
 • att Socialdemokraterna verkar för att utöka gårdsstödet för plantering av pil, asp och poppel till att även omfatta betesmark som förbuskats samt att stöd till plantering av skyddszoner utmed vattendrag även omfattar pil och poppel,
 • att Uppsala arbetarekommun ställer sig bakom denna motion, antar den som sin egen samt skickar den vidare till Socialdemokraternas kongress 2021.

Eriksbergs socialdemokratiska förening, Uppsala

Sten Gellerstedt

Ordförande

2 kommentarer:

 1. Best 7 Mobile Casinos, Games & More - JtmHub
  Popular Mobile Casinos 제주도 출장마사지 · 익산 출장안마 1. NetEnt · 2. mBitDo Casino · 3. Playamo Casino · 4. 양주 출장안마 Jackpot City · 5. Wild Casino · 6. Vegas 아산 출장샵 Slots · 7. iSoftBet 안양 출장안마

  SvaraRadera
 2. Woori Casino Login - Play on Mobile or Desktop
  The Woori Casino App will worrione.com be available at Woori gri-go.com Casino on a mobile deccasino or desktop basis. To play on our mobile 바카라 사이트 or desktop, https://octcasino.com/ you can also play with your desktop browser,

  SvaraRadera